მისია

მისია

დროის გამოწვევების შესაბამისი, ჰუმანური, დემოკრატიული ფასეულობების მატარებელი, ქვეყნის ინტერესების, ტრადიციებისა და ღირებულებების გამზიარებელი, კანონმორჩილი და ტოლერანტი პიროვნების აღზრდა.

მიზანი

მიზანი

თანამედროვე მეთოდოლოგიის გამოყენებით, განუვითაროს მოსწავლეებს კრიტიკული აზროვნების, კვლევის, ალგორითმის გააზრების, პრეზენტაციის, ლოგიკური მსჯელობისა და გუნდთან ერთად მუშაობის უნარ-ჩვევები.

სკოლის შინაგანაწესი