მისია

მისია

დროის გამოწვევების შესაბამისი, ჰუმანური, დემოკრატიული ფასეულობების მატარებელი, ქვეყნის ინტერესების, ტრადიციებისა და ღირებულებების გამზიარებელი, კანონმორჩილი და ტოლერანტი პიროვნების აღზრდა.

მიზანი

მიზანი

თანამედროვე მეთოდოლოგიის გამოყენებით, განუვითაროს მოსწავლეებს კრიტიკული აზროვნების, კვლევის, პრეზენტაციისა და ლოგიკური მსჯელობის უნარ-ჩვევები, გაუღვივოს მათ მამულის, ენისა და სარწმუნოების სიყვარული.

სკოლის შინაგანაწესი