ბიბლიოთეკა

ბიბლიოთეკა

ბიბლიოთეკა მუშაობს ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, 09:00 საათიდან 17:00 საათამდე.


ბიბლიოთეკით სარგებლობა შეუძლია:

  • სკოლის მოსწავლეს;
  • სკოლის თანამშრომელს;
  • სკოლის სტუმარს.

სამკითხველო დარბაზში ქცევის წესები:

  • სამკითხველო დარბაზში დაუშვებელია ისეთი ქმედება, რომელიც ხელს უშლის მკითხველს მუშაობაში.
  • იკრძალება მკითხველის მიერ სამკითხველო დარბაზიდან საბიბლიოთეკო დოკუმენტის უნებართვო გატანა, რაც ჩაითვლება არამართლზომიერ ქმედებად და გამოიყენება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.